fbpx

Studijos taisyklės

VšĮ “ME GUSTA LT” vidaus tvarkos taisyklės
BENDROSIOS NUOSTATOS
VšĮ “Me gusta LT”, juridinio asmens kodas 303114859, adresas Savanorių pr. 271, Kaunas, atstovaujama įstaigos direktoriaus Ryčio Survilos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama “Studija”) organizuoja ir teikia šokio mokymo pamokas ir grupines treniruotes Studijos nuomojamose patalpose.
Asmuo, kuris naudojasi Studijos teikiamomis paslaugomis yra Narys. Registracija į užsiėmimus vyksta atvykus į Studiją Savanorių pr. 271, Kaunas arba internetu https://megusta.lt/registracija/. Asmenys, pageidaujantys naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Šios taisyklės yra taikomos visiems Nariams, besinaudojantiems Studijos teikiamomis paslaugomis. Tėvai (globėjai) su Studijos vidaus tvarkos taisyklėmis susipažysta pasirašytinai ir supažindina savo nepilnametį sūnų, dukrą ar globotinį (-ę), kurie lanko Studijos treniruotes.
Šių taisyklių tikslas – užtikrinti Studijos Narių interesus bei saugumą, sudaryti geriausias sąlygas lankyti užsiėmimus.
Informuojame, jog Studijos patalpos yra filmuojamos. Vaizdinė medžiaga užfiksuota treniruočių ar konkursų metu gali būti naudojama Studijos tikslams įgyvendinti.
Prieš pradedant sportuoti rekomenduojame pasikonsultuoti su savo šeimos, ar jus prižiūrinčiu gydytoju.

NARYSTĖ – APMOKĖJIMAS
Pirma šokių pamoka naujiems nariams yra nemokama!
Šokių studijos nariams yra išduodama nario kortelė, už kurią mokamas 3 Eur mokestis. Praradus nario kortelę naujos kortelės išdavimo kaina 3eur.
Už šokių pamokas ar grupinius užsiėmimus mokama už kalendorinį (einamąjį) mėnesį, mėnesio pradžioje. Mėnesinis mokestis už šokių pamokas ar grupinius užsiėmimus turi būti sumokėtas mėnesio pradžioje atėjus į pirmąją šokių pamoką.
Pradėjus lankyti šokių pamokas ar grupinius užsiėmimus einamjo mėnesio eigoje už paslaugas mokama tik iki sekančio mėnesio pradžios, toliau galioja 2.3. punkte nurodyta tvarka.
Tėvams (globėjams) ar pilnamečiams nariams pateikus rašytinį prašymą galimas vėlesnis mokėjimas už paslaugas nei nurodyta 2.3. punkte.
Nariui praleidus šokių pamokas ar grupinius užsiėmimus be pateisinamos priežasties, sumokėtas mėnesinis mokestis negrąžinamas. Praleistų treniruočių priežastimi laikoma gydytojo pažyma, kuri turi būti pateikiama Studijos admistratoriui (-ei). Šiuo atveju mokesčio dalis už praleistas paslaugas yra perkeliama į sekantį mėnesį.
Apie ligą ar numatytas atostogas būtina informuoti trenerį arba administratorių (trumpąją sms arba skambučiu tel:.860644888)
Konkursinės komandos: V-Team, Juniors, Monsters, Hype, Children One moka už mėnesį pilną kainą, nepaisant, kiek Narys (šokėjas) buvo praleidęs pamokų. Kaina šių komandų nariams nesikeičia net turint pateisinamą priežastį ar gydytojo pažymą.
Užsiėmimai nevyksta atėjus vienam nariui, atėjus 2-4 nariams užsiėmimas trunka nuo 30 iki 45 min. Susirinkus grupei nuo 5 narių – šokių pamokos trukmė 60 min.
VšĮ „Megusta“ organizuojant išvykas į konkursus ar kitus lankytinus objektus surinktos lėšos, neesant pateisinamos priežasties, negrąžinamos.

LANKOMUMAS – ŠOKIŲ PAMOKOS
Nariai patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą Studijos teikiamoms paslaugoms, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.
Nario kortelę būtina palikti administratoriui ir atsiimti ją išeinant.
Nariai, ateinantys į šokių pamokas, privalo turėti su savimi nario kortelę. Neturintys nario kortelės į šokių pamokas bus neįleidžiami.
Studijos nariams, praleidusiems vieną arba daugiau šokių pamokų, kad geriau įsisavintų mokamąją medžiagą, yra sudaromos sąlygos papildomai pasitreniruoti.
Studijos nariai privalo nevėluoti į šokių pamokas, klausyti trenerio nurodymų, gerbti kitus studijos narius bei darbuotojus.
Šokių salėje nariai privalo dėvėti tvarkingą sportinę arba šokių aprangą ir persiauti tik atitinkamai šokiams ar sportui skirtą avalynę. Su lauko avalyne salėje būti draudžiama.
Apranga, bei avalynė šokių studijoje nepaliekama.
Nariui nusprendus šokių pamokų nebelankyti, būtina pranešti vadovui/administratoriui trumpąja žinute (sms) arba telefonu.

ŠOKIŲ SALĖS TAISYKLĖS
Šokių salėje gali treniruotis tik Studijos Nariai.
Studijos nariai privalo tausoti ir atsakingai elgtis su šokių studijos inventoriumi. Sulaužius ar kitaip sugadinus, atlyginti nuostolius. Tėvai (globėjai) prisiima visą atsakomybę už nepilnamečio nario padarytus šių taisyklių pažeidimus. Kiti Nariai atsako už bet kokius savo ar savo šeimos narių padarytus paslaugų tiekėjui ir/ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus.
Paslaugų tiekėjas neatsako už narių, lankytojų ar kitų asmenų, esančių šokių studijoje, asmeninių daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kita) saugojimą. Šokių salės bei pagalbinės patalpos, taip pat bendros erdvės yra skirtos tik trumpam pasidėti drabužius, inventorių, tačiau nėra skirtos jų ar kitų daiktų saugojimui ir neužtikrina jų apsaugos. Bet kokiems daiktams dingus ir/ar sumažėjus jų vertei Paslaugų tiekėjas nėra įpareigotas atlyginti asmenų patirtos žalos.
Pažeidus šokių studijos tvarkos taisyklėse numatytus reikalavimus, šokių studija turi teisę pašalinti studijos narį.
Studijos patalpose, pastate bei šalia esančioje teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti svaigiuosius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas.
Studijos patalpose ir jos teritorijoje užsiemimų metu nariui draudžiama būti neblaiviu (-ia) ar apsvaigusiu (-ia) nuo psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat draudžiama įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti bei valgyti studijos patalpose ir užsiemimų metu.
Studijos patalpose bei jos teritorijoe (laiptinė, koridorius) draudžiama šiukšlinti.
Už kelionę į užsiėmimus ir po jų atsako nepilnamečių studijos narių tėvai ar globėjai.
Atvykus į užsiėmimus anksčiau laiko, kol vyksta kiti užsiėmimai, trukdyti užsiėmimą draudžiama.
Draudžiama trukdyti užsiėmimus, nepagarbiai elgtis su kolegomis, treneriais ir administracija

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, LAIKYMAS, APSAUGA
Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Studija turi teisę rinkti tokius duomenis kaip Nario vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmeninis kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atvaizdas, informacija apie sveikatą (toliau – Asmens duomenys). Taip pat informaciją apie tėvų, globėjų ar kitų vaiko teisėtų atstovų vardas, pavardė, asmeninis kontaktinis telefono numeris ar elektroninio pašto adresas (toliau – Asmens duomenys).
Narys ar jo atstovai sutinka, kad būtų tvarkomi nario ar jo atstovų, t.y. Tėvų ar Globėjų Asmens duomenys kurie bus naudojami sutarčių su Tėvais ir /ar Globėjais sudarymui, apskaitos (registracijos), instruktavimo žurnalų pildymui, įvairių pažymėjimų išdavimui, neformaliojo švietimo veiklų organizavimui,  tinkamai komunikacijai su Tėvais, Globėjais ar kitais vaiko teisėtais atstovais palaikyti stovyklavimo metu, pirmos medicininės pagalbos suteikimui.
Narys ar jo atstovai patvirtinta, kad SUTINKA / NESUTINKA (nereikalingą išbraukti), jog gauti Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.
Narys ar jo Atstovas turi teisę bet kada ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, atšaukti savo sutikimus tvarkyti jo asmens duomenis, t.y. nesutikti su Nario ar jo Atstovo asmens duomenų tvarkymu aukščiau nurodytais tikslais bei reikalauti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti. Norint atlikti aukščiau išvardintus veiksmus Narys ar jo tėvas, globėjas turi kreiptis raštu į Studijos administratorių siose taisyklėse nurodytais rekvizitais.

KITA SVARBI INFORMACIJA
Kilus neaiškumams, galima kreiptis telefonu 8-67011955
Visa informacija, susijusi su šokių studijos naujienomis, renginiais, nedarbo dienomis (studija nedirba šventinėmis ir poilsio dienomis), išvykomis, konkursais ir kt., yra skelbiama internetinėje svetainėje  www.megusta.lt